Mehanizam tehnike zaokreta


Pri krivolinijskom kretanju, na telo skijaša deluje centrifugalna sila inercije (Fcf). Veličina ove sile je direktno proporcionalna brzini kretanja skijaša i njegovoj masi, a obrnuto je proporcionalna radijusu zaokreta.

Delovanje centrifugalne sile se kompezuje nagibom tela ka centru zaokreta u cilju održavanja dinamičke ravnoteže. Uspostavljanje dinamičke ravnoteže se postiže nagibom tela ka centru zaokreta, čime se stvaraju uslovi za uravnoteženje tangecionalnih komponenti centrifugalne sile (Tcf) i sile težine skijaša (Tg), koje na težiste deluju u smislu njegovog obrtanja oko tačke oslonca, ali u suprotnom smeru.

Pri krivolinijskom kretanju, na telo skijaša deluje centrifugalna sila inercije (Fcf). Veličina ove sile je direktno proporcionalna brzini kretanja skijaša i njegovoj masi, a obrnuto je proporcionalna radijusu zaokreta.

Delovanje centrifugalne sile se kompezuje nagibom tela ka centru zaokreta u cilju održavanja dinamičke ravnoteže. Uspostavljanje dinamičke ravnoteže se postiže nagibom tela ka centru zaokreta, čime se stvaraju uslovi za uravnoteženje tangecionalnih komponenti centrifugalne sile (Tcf) i sile težine skijaša (Tg), koje na težiste deluju u smislu njegovog obrtanja oko tačke oslonca, ali u suprotnom smeru.

Prilikom zaokreta skijaš telom pravi nagib ka centru zaokreta ostvarujući kontakt rubnicima ili celim kliznim površinama u dubokom snegu. Tom prilikom vrši pritisak na podlogu( Fr) koja se manifestuje u dva pravca. Jedan predstavlja direktni, upravni pritisak na podlogu ( Fp) a drugi horizontalno delovanje sile u smislu otklizavanja (Fo). Otklizavanje se sprečava i dozira postavljanjem skija na rubnike. U slučaju potrebe za zaokretom čiji je radijus manji od radijusa skije, dozira se otklizavanje krajevima skija. Opterećenje prednjih delova skija prenosom težine tela preko potkolenica na prednje delove cipela utiče na formiranje napadne tačke na vrhovima lopatica oko koje se, pod dejstvom sile otklizavanja, vrši otklizavanje krajeva skija. Sistem skijaš – skije nije krut već fleksibilan sistem na koji konstantno deluju spoljašnje (sila zemljine teže, sila inercije, trenja...) i unutrašnje sile (sila unutrašnje kontrakcije, aktivne muskulature). Uravnoteženjem delovanja ovih sila ostvaruju se optimalni položaj sistema skijas - skije za kretanje po snegu.

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair